Štadión

SMM Holíč s.r.o je správcom štadióna TJ Iskra Holíč. Štadión slúži na aktívne športovania rôznych klubov, škôl a podnikov ( futbal, altetika,hadzaná , klub extrémnych športov,) ako aj pre športovanoe rekreačných športovcov. Okrem hlavného trávnatého ihriska s tribúnou sa tu nachádza aj ihrisko tréningové trávnaté a škvárové . v areáli sštadióna sú i dve ihriská s umelým trávnikom . Využívajú pre svoje športové aktivity a základné a stredné školy ,prípadne podniky a nášho mesta.
Kontakt : 0915 796 586

Prevádzkový poriadok miniihriska s umelým trávnikom v športovom areáli TJ Iskra Holíč

Miniihrisko je majetkom Mesta Holíč v  správe SMM Holíč s.r.o. Miniihrisko sa bude využívať iba na športové aktivity a to výlučne s vedomím správcu ihriska .

Prevádzková doba : Pondelok - Nedeľa : 09.00 hod. - 22.00 hod.


Povinnosti užívateľa :

1. Dodržiavať pokyny správcu,
2. Vstupovať na miniihrisko je možné len na základe súhlasu správcu, ihriska a po zaplatení poplatku.
3. Na umelú trávu vstupovať v špeciálnej obuvi, alebo v kopačkách bez kovových  štupľov  a v obuvi s  hladkou podrážkou,
4. Nevstupovať do priestorov ihriska so sklenými fľašami a pohármi, cigaretami a otvoreným ohňom , po požití alkoholických nápojov a psychotronických látok. Je zakázané vodiť zvieratá na hraciu plochu.
5. Každý užívateľ je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok miniihriska. Prípadné škody na zariadení je každý užívateľ povinný bezodkladne nahlásiť správcovi.
6. Užívateľ, ktorému bolo dokázané úmyselné poškodenie zariadenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške.
7. Dodržiavať čistotu v celom areáli ihriska. Chrániť a šetriť majetok mini ihriska  a zariadení športového areálu Rezerváciu je možné nahlásiť u správcu štadióna na čísle tel.0907 539 024

 

alt Cenník prenájmu miniihriska s umelým trávnikom v športovom areáli TJ Iskra Holíč

Poplatky za užívanie miniihriska sa platia v objekte SMM Holíč s.r.o. , Moyzesova ul. č.2 , alebo priamo u správcu štadióna.

 

Za kontrolu obuvi, stav hracej plochy, harmonogram a prevádzkovanie miniihriska zodpovedá správca štadióna.


V Holíči 22.07.2010

Ing. Jozef Petráš
riaditeľ SMM Holíč s.r.o.