SMM Holíč s.r.o.
Moyzesova 2
908 51 Holíč
Slovenská republika 
Tel.: 034 660 3081, 658 5085
Fax: 034658 5085

Detské ihriska


Prevádzkový poriadok detských ihrísk V Holíči

Návštevník detského ihriska /DI/ je povinný dodržiavať tento Prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení DI, znečisťovaniu priestoru a neohrozovalo svojím správaním ostatných návštevníkov.

 

1. Vstup do detského ihriska je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu.
2. Jednotlivé hracie prvky na detskom ihrisku sú vhodné pre deti od 3-12 rokov.
3. Dieťa do 7 rokov musí byť v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
4. V priestore  detského ihriska je prísne zakázané:

  •  konzumovať alkoholické nápoje, fajčiť, používať omamné a psychotropné látky
  •  používať nádoby zo skla a iné ostré predmety, ktoré by mohli byť príčinou zranenia
  •  vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá
  •  akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť hracie prvky mechanicky, alebo inak zasahovať do konštrukcie, telesa hracieho prvku.